Den menneskelige faktor i landskabet

Arealanvendelse Hvad er landskabsfunktioner? Og hvordan hænger de sammen med natursyn og måden, vi lever på i relation til naturen?

Stahl3212web

At leve i naturen betoner naturen som et sted. Et meningsfyldt sted som er centrum for begivenheder i vores liv og dermed arnestedet for vores sociale og kulturelle værdier.

© Anton Stahl Olafsson
Momentum+

Indsigt i den måde, vi lever af, i, med og for naturen, hænger sammen med, hvordan vi værdsætter naturen. Og denne indsigt kan styrke visionen om et mere multifunktionelt landskab.

Når man ser på det danske landskab, får man hurtigt øje på landskabets mange funktioner – landmanden dyrker arealet og høster, markveje giver adgang til det åbne land, og skove, kyster og andre naturområder har ud over en række rekreative funktioner også en æstetisk værdi.
Med andre ord findes der mange forskellige måder, vi mennesker interagerer med, relaterer til og værdsætter landskaber på.

Eksemplerne tydeliggør, at et landskabs værdi ikke kun bør forstås ud fra en monetær værdisætning (kroner og øre), men også som en bred vifte af materielle, relationelle og iboende værdier, hvorigennem naturen bidrager til menneskers liv på.

Forskellige værdiopfattelser italesættes ofte af forskellige aktører i en specifik problemstilling og landskabskontekst og kommer til udtryk gennem forskellige natursyn. Landskabets materielle, relationelle og iboende værdier har direkte betydning for, hvilke af landskabets mange funktioner vi har fokus på i arbejdet med både lovgivning, planlægning og forvaltning af landskaber. Et aktuelt eksempel er tilblivelsen af naturnationalparker i Danmark, hvor der i fx Naturnationalpark Fussingø ønskes at skabe rum for en natur præget af store græssere. Her er det i særligt landskabets biodiversitets- og habitatfunktion, der er i fokus, idet en vildere og mere dynamisk natur tillægges stor værdi.

Stahl3211web

At leve af naturen i form af fx landbrug, fiskeri, vind, vand og råstoffer betoner naturens værdi som ressource for at oprette vores levevis.

© Bert Wiklund

I denne artikel vil vi se nærmere på natursyn, ud fra hvad der potentielt betinger de mange forskellige måder, naturen bidrager til mennesker på, og forsøge at forstå disse bidrag i relation til hvordan vi lever i forhold til naturen. Derved forsøger vi at omfavne den menneskelige faktor i form af den mangfoldighed af værdier og værdiopfattelser, som er grundlaget for de måder, vi anskuer landskabet på.

Naturens bidrag til mennesker

Menneskets forskellige måder at værdsætte naturen på er genstand for en bred vifte af forskning, som udføres i disse år. Det sker eksempelvis gennem opgørelse af økosystemtjenester, vurdering af menneskers forbundethed til naturen, eller udregning af High Nature Value-indekser. Det seneste skud på stammen af disse værdisætningsmetoder er ’Naturens bidrag til mennesker’.

Dette arbejde udføres bl.a. i regi af FN’s platform om biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES, The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) og fremhæves som helt centralt for den transformative forandring af samfundet, vi står overfor. ’Naturens bidrag til mennesker’ forsøger at undgå en skematisk universal kategorisering af landskabsfunktioner og værdier ved at betone kontekstspecifikke syn på, hvordan naturen bidrager til mennesker (og i nogle grad hvordan mennesker bidrager til naturen).

Herunder ikke kun materielle og ikke-materielle værdier, men også opfattelser af naturens iboende værdier og de mange relationelle værdier, som opstår, når menneskers identitet, ansvarsfølelse og etiske overvejelser kædes sammen med elementer og processer i et specifikt landskab. Ved at skifte fokus fra fx økosystemtjenester til denne mere holistiske tilgang til menneskets relation til naturen, omfavnes den mangfoldighed af måder, vi opfatter og værdsætter naturen på. En mangfoldighed, der opstår i de specifikke interaktioner mellem det enkelte menneske og et landskab i en given kontekst.

Fire livsrammer som er essentielle for vores opfattelse af naturens værdier. De enkelte livsrammer (leve af, i, for og med naturen) orienterer sig mod grupper af værdier, men vil i praksis ofte også relatere sig til andre værdigrupper. Figuren er viderebearbejdet efter O’Connor og Kenter med teknisk assistance fra Marie Alstrup Jensen.

Værdi-livsrammer

O’Connor og Kenter har taget arbejdet med at forstå mangfoldigheden af naturens bidrag til mennesker videre ved at betone et udgangspunkt i det, de kalder for ’værdi-livsrammer’ (Life Frameworks of Values).

Pointen her er, at den ovenfor beskrevne mangfoldighed af forskellige værdibegreber og forståelser komplicerer arbejdet med landskabsudvikling og naturbevarelse. En mere ligefrem og simpel måde at kommunikere mangfoldigheden på er at tage udgangspunkt i den måde, vi lever på i relationen til naturen. Herved opstår fire livsrammer, som har betydning for måder, vi værdsætter naturen på: hhv. leve af, leve i, leve for, og leve med naturen (den inderste cirkel i figuren).

Eksempler på naturens bidrag til mennesker relaterer sig til den enkelte livsramme, og er således illustreret i den yderste cirkel på figuren. Som sagt er der her blot tale om eksempler, og mange andre bidrag kunne fremhæves – fx naturen som udtryk for kulturhistorie og kulturarv.

 • Leve af naturen
  At leve af naturen i form af fx landbrug, fiskeri, vind, vand og råstoffer betoner naturens værdi som ressource for at oprette vores levevis. Der er her tale om materielle værdier, som ofte også kan måles i kroner og øre, og som udspringer af et nyttepræget forhold til naturen
 • Leve i naturen
  At leve i naturen betoner naturen som et sted. Et meningsfyldt sted som er centrum for begivenheder i vores liv og dermed arnestedet for vores sociale og kulturelle værdier. Forholdet mellem mennesker og natur er relationel og har betydning for vores selvopfattede identitet og sociale liv igennem friluftsliv og landskabet som hjemsted. Herved er der også koblinger til pleje og omsorg for den del af naturen, som understøtter relationen
 • Leve med naturen
  At leve med naturen er en livsramme som italesættes i forhold til fx klimatilpasning, men også en grundlæggende værdsættelse af naturens evne til at understøtte løsninger og muligheder som svar på mange af de udfordringer, fremtiden bringer
 • Leve for naturen
  At leve for naturen er mere aktivistisk orienteret. Her er udgangspunktet naturens iboende værdi, natur for natur, og ikke for menneskers behov og trivsel. Denne livsramme peger mod naturens værdi som vild og uberørt, som italesættes i øget grad herhjemme i relation til fx naturnationalparker. Men livsrammen dækker også aktiv naturpleje og oprettelsen og vedligeholdelsen af levesteder for flora og favner i forhold til bevarelse af biodiversitet
Stahl3213web

At leve med naturen har fokus på regulering og tilpasning, men er også en grundlæggende værdsættelse af naturens evne til at understøtte løsninger og muligheder som svar på mange af de udfordringer, fremtiden bringer.

© Bert Wiklund

Livsrammer og naturværdier

Som det fremgår af figuren, er de enkelte livsrammer orienteret mod grupper af værdier, som har enten materielle, relationelle, iboende eller understøttende og regulerende betydninger. Men det er vigtigt at betone, at sammenhængen mellem livsramme og enkelte værdier på ingen måde er direkte.

Forståelsen og erkendelsen af de måder, vi værdsætter og lever på i relation til natur og landskab er grundlæggende for succesfuldt realisering af målet om multifunktionelle landskaber.

I praksis vil der være mange måder, hvor menneskers liv afspejler flere rammer, og hvor værdsættelsen af et specifikt forhold i naturen går på tværs af de forskellige værdigrupper, dvs. har fx både en materiel, relationel og regulerende betydning.
Et eksempel som illustrerer landmænds italesættelse af (nogle af) livsrammerne og tilhørende naturværdier kan findes i beskrivelsen af vådområdeprojekter, som er blevet igangsat som en del af den såkaldte ’oplandskonsulentordning’.

Her omtaler de deltagende landmænd, hvordan de som udgangspunkt lever af naturen, via deres produktion af fødevarer.

Samtidig fremhæver de også, at de lever med naturen, idet de nye vådområder bidrager til en bedre afvanding og håndtering af vandet. Endelig påpeges det, at de via de nye vådområder skaber større naturkvalitet og forbedrer stedet som en illustration af at leve i naturen.

Hvordan kan vi bruge denne viden?

Vi mener, at forståelsen og erkendelsen af bredden af de måder, vi værdsætter og lever på i relation til natur og landskab, er grundlæggende for succesfuldt realisering af målet om multifunktionelle landskaber. Ved at have de fire værdi-livsrammer for øje i planprocesser vil de kunne virke som en katalysator for refleksion i forhold til spørgsmålet om, hvad vi glemmer eller negligerer, når vi arbejder ud fra vores specifikke ståsteder, perspektiver og sektorer.

Stahl3214web

At leve for naturen – her er udgangspunktet naturens iboende værdi, natur for natur, og ikke for menneskers behov og trivsel. Denne livsramme peger mod naturens værdi som vild og uberørt, men den dækker også aktiv naturpleje og vedligeholdelse af levesteder.

© Bert Wiklund

Det skal desuden påpeges, at vi som individer ofte er fyldt med personlig splittelse, paradokser og modstridende dilemmaer i vores relation med naturen. Man bør derfor være forsigtig med at sætte aktører i planprocesser i en særskilt ’boks’ (værdi-livsramme). Men det betyder også, at de fleste landskabsaktører formodentligt vil kunne genkende de fleste perspektiver for sig selv, hvilket muliggør, at man kan tale til forskellige sider af samme aktør.

Den menneskelige faktor handler således om at give rum til at italesætte materielle, immaterielle, relationelle og spirituelle landskabsværdier i forhold til, hvordan vi lever i relation til naturen over for aktører, der har ”noget på spil” i landskabet (at leve af, at leve i, at leve med, og at leve for). Derved vil man som planlægger og forvalter opleve, at flere værdier kommer til udtryk i processen, hvilket forhåbentlig kan forbedre visionen om multifunktionelle landskaber som svar på morgendagens udfordringer.