Bynatur i den store skala

Biodiversitet Bynær skovrejsning er også bynatur - i stor skala vel at mærke, og her er meget på spil. Ud over de miljømæssige fordele er planlægning med bynatur også udvikling af herlighedsværdier, der kan komme mange borgere til gavn, og som kan øge huspriserne

Elmelund Skov

Elmelund Skov vest for Odense repræsenterer en forandring af et utilgængeligt landbrugsland til et tilgængeligt og bynært skov- og naturområde, der allerede nu er et populært, rekreativt område.

© Odense Kommune
Momentum+

De fleste af os vil jo gerne bo i naturskønne områder. Og så identificerer vi os gerne som en del af et klimabevidst samfund i vores valg af område at bo i.

Blot få år efter at Odenses største skov Elmelund Skov vest for byen blev plantet, er kommunen igen på vej med realiseringen af en ny bynær skov i Lindved syd for Odense. Projektet bliver til i et partnerskab med Naturstyrelsen, Vandcenter Syd og Friluftsrådet.

Omkostningerne for dette nye skovrejsningsprojekt ventes at blive på op mod 70 mio. kr., og for det venter parterne ad åre at kunne få rejst op mod 319 ha bynær skov.

Miljømæssige fordele ved storskala bynatur

Miljømæssigt vil den kommende skov – Lindvedprojektet, kunne sikre områder med drikkevandsressourcer, der allerede er i fare for forurening. Ved at plante skov vil man også kunne binde CO2, der kan hjælpe Odense videre mod målet om at blive en CO2-neutral storby.

”Skovrejsning i områder, hvor der indvindes grundvand, forhindrer forurening af grundvandsressourcen og er derved med til at sikre en høj kvalitet af det grundvand, man henter op under skovbunden”, fortæller Maria Louise Boe-Whitehorn, som er bestyrelsesmedlem i Danske Landskabsarkitekter og Planlægger i afdeling for Vand og Spildevand HOFOR A/S, og hun fortsætter:

”Da det meste drikkevand er mange år undervejs, fra det siver ned i jorden, til det kan indvindes som grundvand, er tiltag som disse meget værdifulde – ikke mindst for at sikre den fremtidige drikkevandsressource. Grønne arealer i bynære områder er i det hele taget med til at styrke det naturlige vandkredsløb og sikre, at regnvand kan fordampe og nedsive via planter og bløde underlag, hvilket også har mange andre positive effekter såsom naturlig håndtering af regnvandet og reducering af varmeø-effekten. Dertil vil et nyt skovområde bidrage med rekreativ værdi og øget biodiversitet.”

Med de nye bynære skove kan man blive en del af et fællesskab, hvor herlighedsværdien også er, at man bor i et både naturnært og klimaforbedrende område

Varme-ø-effekten er det, vi oplever, når byer ofte er varmere end de omgivende områder. Varmeø-effekten betyder, at der på varme sommerdage kan være en temperaturforskel på 3-10 grader mellem by og land. Jo højere basistemperaturer og jo større byområder, jo mere udtalt bliver effekten. Træer har en temperatursænkende effekt i byerne. En del af effekten skyldes kronernes store vegetative overflade, der fordamper vand.

Byskovens svalende effekt på de varme sommerdage kan vise sig ad åre at få øget betydning, da vi sandsynligvis kommer til at opleve flere somre med høj temperatur som følge af klimaforandringerne. Det, at vi kan søge skyggen, når det bliver for hedt og ubehageligt, kan få væsentlig betydning, når man tænker på, hvordan borgere i Sydeuropas større byer søgte tilflugt i byerns parker under hedebølgen forrige år.

Rekreative fordele

Maria Louise Boe-Whitehorn nævner også skovens rekreative potentiale og betydningen i forhold til øget biodiversitet. Med tiden vil skovrejsningen nemlig give området en enorm værdi tilbage på flere måder. Det kan Adam Arildsen, Ejendomsmægler MDE, indehaver og daglig leder af danbolig Odense i Hjallese, uddybe:

”I vores branche oplever vi flere og flere købere, der ønsker at være tæt på naturen, herunder skovområder, imens de stadig gerne vil være tæt på centrum, og det er derfor også min forventning, at det vil have en positiv effekt på efterspørgslen af boliger i de omkringliggende områder.”

Elmelund skov ved Odense

Der er et potentiale for, at nye bynære skove som Elmelund Skov ved Odense kan blive velegnede rammer for læring om naturen. Det ser man også i Vestskoven i Hovedstadsområdet.

© Henritte Dan Lambaa Bonde

Som en af Odenses kendte ejendomsmæglere ser han det klart som et potentiale, at man rejser bynær skov så tæt på Danmarks tredjestørste by. Hvad angår den rekreative værdi, så har borgerne i den sydlige Odense by noget at se frem til med adgang til naturskønne omgivelser samt øgede naturkvaliteter tæt på, hvor de bor. Så der er i høj grad bæredygtig by- og landskabsudvikling på spil.

Nye levesteder for dyr og planter

Flere hektar markareal med monokulturer, hvor blot en enkelt planteart er spredt ud over meget store arealer, bliver omdannet til varieret skov bestående af forskellige træarter og forskellige andre planter.

Det gælder også de planter, som kommer til området naturligt, fordi vækstforholdende er gunstige til, at varierede plantesamfund kan opstå. Over tid får plantesamfundene lov at etablere sig, modsat på dyrkningsmarker hvor det bliver holdt væk af maskinerne, og hvor jorden konstant hen over året bliver påvirket med det formål at fastholde de ensidigt beplantede arealer.

Omdannelse af arealer, hvor naturens egne processer får mere plads, giver mulighed for øget biodiversitet – og med mere gunstige livsbetingelser opstår der nye levesteder for dyr og planter.

Byskoven som et læringsrum

I forhold til at tilbyde byens borgere en mangfoldighed af naturoplevelser samt læring om naturen, så er der ingen tvivl om, at den kommende bynære skov ved Lindved vil blive taget godt imod af borgerne på samme måde, som det er sket med Elmelund Skov.

Der er også et potentiale for, at disse nye bynære skove kan blive velegnede rammer for læring om naturen. Det ser man også i Vestskoven i Hovedstadsområdet. Vestskoven har nu 50 år bag sig og er et mønstereksempel på, hvordan naturkvaliteter og friluftsliv bliver kombineret med læring.

På varme sommerdage kan der være en temperaturforskel på 3-10 grader mellem by og land. Træer har en temperatursænkende effekt i byerne

Her foregår udeundervisning, der kan udvide elevernes perspektiver for, hvor kundskaber findes, og hvor læring også kan foregå.

Understøtter sundhed og trivsel

Der er også øgede muligheder for at dyrke en sundere og mere aktiv livsstil, når man har adgang til grønne omgivelser som byskove tæt på sin bolig. Rekreation og motion er vigtigt for borgernes trivsel, sundhed og for det sociale liv. Gåture i frisk luft og smukke grønne omgivelser sammen med familie og venner – eller bare det at møde hinanden, når man er på en hundeluftetur, betyder meget for mange mennesker. Ja, i det hele taget bliver fysisk aktivitet langt lettere en del af hverdagslivet.

Bynær skov i Lindved

Blot få år efter at Odenses største skov Elmelund Skov vest for byen blev plantet, er kommunen igen på vej med realiseringen af en ny bynær skov i Lindved syd for Odense. Projektet bliver til i et partnerskab med Naturstyrelsen, Vandcenter Syd og Friluftsrådet.

© Odense Kommune

I Elmelund Skov er der eksempelvis etableret flere muligheder for rekreation og naturaktiviteter. Her er en ’Hjertesti’, der er skabt i samarbejde med Hjerteforeningen, og her er stier til mountainbikere, ryttere, motionister, naturelskere eller andre, der bare holder af at færdes i en skov.

Her er også steder til picnic, grill og madpakkespisning, områder til orienteringsløb, til jagt samt pladser til at nyde en udsigt og pladser til leg. Dertil er der et velkomstområde, p-pladser, toiletter, shelters og hvilepladser med bænke.

Herlighedsværdi og identitet

Med skovrejsning er der også et økonomisk potentiale. Det kan måles på grundværdien, som stiger, når man bor med herlighedsværdier. Disse områder har ganske enkelt højere værdi og vækker opmærksomhed hos huskøbere, fordi skønne udsigter, stilhed, natur og dyreliv er attraktive.

Men det er også ret interessant, at et nyt aspekt synes at passe rigtig godt ind i begrebet ’herlighedsværdi’. Det handler om, hvordan vi identificerer os selv og om, hvordan flere og flere ønsker at være en del af et klimabevidst samfund. Klimabevidsthed bliver en del af vores identitet. Vi viser det gennem det, vi gør og gennem de beslutninger, vi træffer eksempelvis om at købe økologisk, at spise mindre kød, at genbruge flere ting og at bo i bæredygtigt byggeri.

Med de nye bynære skove ved Odense kan man blive en del af et fællesskab, hvor herlighedsværdien også er, at man bor i et både naturnært og klimaforbedrende område.

Omdannelse af arealer, hvor naturens egne processer får mere plads, giver mulighed for øget biodiversitet

”Jeg synes generelt, at det er et godt og fornuftigt tiltag, som ikke kun vil komme lokalområdet til gavn. Vi befinder os i en tid, hvor klimaet heldigvis betyder og fylder mere og mere i vores samfund og bevidsthed, og jeg håber, at vi ser flere tiltag som dette i fremtiden”, forklarer Adam Arildsen og uddyber:
”Den sydlige del af Odense tilbyder allerede rigtig meget, som tiltrækker mange nye familier til området, og jeg er sikker på, at den udvikling kun vil fortsætte i fremtiden. Derfor er det helt sikkert også en kæmpe fordel, at man allerede nu fokuserer på miljøbevidste tiltag, der på sigt kan bidrage til at nedbringe CO2-udslip og fremme drikkevandsressourcerne for området og naturen omkring.”

Sammen med den voksende miljøbevidsthed peger det i retning af, at skoven vil få brandingværdi, og den vil blive en del af områdets identitet.

Vest for København fejrede man i 2017 halvtredsårs fødselsdag for den bynære skov Vestskoven. Elmelund Skov vest for Odense repræsenterer ligeledes en forandring af et utilgængeligt landbrugsland til et tilgængeligt og bynært skov- og naturområde, der allerede nu er et populært rekreativt område. Den sydlige del af Odense og området omkring Lindved har meget at glæde sig til.