At arbejde med biodiversitet – mellem det planlagte og det spontane

Biodiversitet Der er i højere grad kommet fokus på biodiversitetskrisen i Danmark, og ordet biodiversitet er ligefrem gået hen og blevet mainstream. Men vi skal også være opmærksomme på faldgruberne i form af hurtige løsninger, som kan fordreje perspektiverne på, hvad biodiversitet handler om, og hvad vi skal gøre ved biodiversitetskrisen.

20210811 105512

Landskabsarkitekter og biologer fra Habitats kortlægger eksisterende naturpotentialer på et projektområde i Jylland.

© Habitats
Fagligt synspunkt

Der sker noget på den politiske bane. I december 2020 blev aftalen om Natur- og Biodiversitetspakken indgået, og den 5. februar 2021 inviterede miljøministeren alle landets 98 kommuner til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Kommunen med den bedste biodiversitetsindsats kåres i slutningen af 2022. 

Samtidigt med at der er noget at glæde sig over, skal vi være opmærksomme på faldgruberne i form af hurtige løsninger, der kan være skønne og nemme, men som også kan fordreje perspektiverne på, hvad biodiversitet handler om, og hvad vi skal gøre ved biodiversitetskrisen.

Udsåning af vilde frøblandinger er ikke hele løsningen

Mange kommuner, virksomheder og foreninger har det sidste års tid gratis udleveret små poser med vilde frø, som borgerne kan så ud i deres private haver som et led i deres indsats for biodiversiteten. Det er rigtig positivt, at flere og flere har lyst til at sætte den mangfoldige natur på dagsordenen, men det kan også være en ret problematisk tilgang.

De blomstrende planter bidrager da med pollen og nektar til nogle af vores trængte insekter. Problemet med de vilde frøblandinger er dog, at de potentielt kan komme til at udkonkurrere noget af den lokale flora, der allerede eksisterer i de private haver, eller som har mulighed for at indfinde sig, hvis der gives plads. Derudover indeholder nogle af disse vilde frøblandinger også mere kultiverede plantematerialer, som igen kan udkonkurrere vores vilde flora. Dertil kan simple tiltag som frø give en falsk fornemmelse af, at man er godt i gang med at håndtere biodiversitetskrisen uden, at man adresserer de strukturelle forhold, der gør, at vi mister så meget natur i disse år.

Dermed ikke sagt, at de små initiativer, indsatsen i de private haver og den oplysning og kulturændring, som den medfører, ikke er vigtig. Den indsats skal gå hånd i hånd med de strategiske og politiske indsatser, så opgaven bliver løftet på alle niveauer af samfundet. 

IMG 3692

Blomsterfloret står flot og tilbyder vores trængte insekter nektar og pollen, men det er ikke nok kun at udså frøblandinger, hvis biodiversitetskrisen skal løses.

© Habitats

Udsåning af vilde frøblandinger er blot et af mange værktøjer, vi som landskabsarkitekter og andre rådgivere inden for biodiversitet bør arbejde med. Løsningen på biodiversitetskrisen bør ses i et langt større, strategisk og politisk perspektiv, og det skal sikres, at der er mål og proportioner mellem problemernes omfang og de løsninger, som vi lægger op til. 

Spørgsmålet er, om kommuner og andre aktører vil bruge den medvind, der er på biodiversitetsfronten til at indarbejde biodiversitet i deres strategier på lige fod med klima? Først i forlængelse af en større strategi giver det mening at igangsætte de lokale biodiversitetsfremmende tiltag som udsåning af vilde frøblandinger langs veje eller i borgernes private haver.

Arbejdet med biodiversitet kræver et helhedsorienteret blik

I Habitats arbejder vi på at løse biodiversitetskrisen på forskellige niveauer, og vi leverer blandt andet faglige input til forskellige aktørers politiske og strategiske arbejde med biodiversitet. Vi arbejder også med fysiske omdannelser af byens uderum, så de bliver attraktive og grønne med plads til mest mulig vild natur. Den fysiske indsats for biodiversiteten i byens rum er tæt knyttet til formidlingen af natur- og biodiversitetskrisen, og den er med til at skubbe til vores forestilling om, hvad et uderum i byen skal og kan rumme. 

For at kunne arbejde helhedsorienteret med biodiversitet er man nødt til at sætte sig grundigt ind i naturens og økosystemernes processer, og nogle af dem ligger uden for byplan- eller landskabsarkitektfagets gængse grænser. Det kan eksempelvis være padders livscyklus eller sommerfuglelarvernes værtsplanter. Derfor er det tværfaglige arbejde en vigtig del af arbejdet med biodiversitet, så områdets mange facetter favnes.

Arbejdet med biodiversitet er en proces, hvor der løbende skal vurderes og justeres i takt med, at naturen får mulighed for at udfolde sig.

Dét at arbejde med biodiversitet handler om meget mere end at skabe variation i plantearter. Det handler om at skabe variation i arter generelt, altså plante-, dyre- og svampearter og at skabe variation i levesteder, økosystemer og gener. Samtidigt skal områderne stå for oplevelser, oplysning og nye perspektiver hos de mennesker, der besøger eller bruger områderne.

Sæt de naturlige dynamikker fri

I Habitats arbejder vi med at skabe rammer, hvor naturen kan udfolde sig. Derfor tegner vi heller ikke natur på millimeter, men vi maler med en bredere pensel. Det handler om at arbejde ud fra stedets naturkvaliteter og de ressourcer, der er på stedet. På den måde kan vi skabe de rigtige betingelser og sætte processer i gang, så naturen selv kan indfinde sig gennem naturlige og vilde dynamikker. Vi arbejder dermed i mindre grad med at opnå et bestemt resultat, og i højere grad med potentialer og sandsynlige udfald. Vi etablerer altså rammerne, og naturen indfinder sig og fylder dem ud på sin egen måde. I en blanding mellem planlagt og spontant.

Man behøver derfor heller ikke nødvendigvis at indkøbe og udså vilde frøblandinger – man kan lade naturen arbejde for sig. Det handler i høj grad også om at bruge de ressourcer, der allerede er til stede. Det kan man gøre ved at arbejde med naturnære processer som naturlig succession eller assisteret spredning eller donation. Ved assisteret spredning eller donation bruges en relevant naturtype, en eng eller strandeng i nærområdet, som donorareal, der kan føres over på modtagerarealet. På den måde overføres naturkarakteren og udvalgte planter og svampe fra nærområdet til modtagerarealet.

Udsåning af vilde frøblandinger er blot et af mange værktøjer, vi som rådgivere inden for biodiversitet bør arbejde med. Løsningen på biodiversitetskrisen bør ses i et langt større, strategisk og politisk perspektiv.

Arbejdet med biodiversitet er en proces, hvor der løbende skal vurderes og justeres i takt med, at naturen får mulighed for at udfolde sig. Det stiller selvfølgelig også krav til vores kunder og samarbejdspartnere, da de skal være indstillet på, hvad det vil sige at arbejde med ’vild natur’. Der bliver i den grad skubbet til de gængse æstetiske præferencer, når biodiversiteten rykker ind i byerne, og til forståelsen af et ’afsluttet projekt’.

IMG 5037Web

Larver af nældens takvinge er afhængige af brændenælder for at kunne fuldende deres livscyklus. På fotoet ses den voksne sommerfugl Nældens Takvinge.

© Habitats

Arbejdet med biodiversitet er nemlig langt fra slut efter anlæggelse af projekterne. Helt fra de første ideer udvikles og til selve anlæggelsen er det vigtigt at arbejde med at forme en kultur for, hvordan området skal plejes og bruges i mange år fremover. Det er afgørende at sikre, at ideerne om biodiversitet tages med videre. Lykkes det at designe og skabe former for pleje og brug, der over mange år fremmer en rigere natur, kan det mere vilde udtryk være med til at udfordre og inspirere og i sidste ende bidrage til at genskabe forbindelsen mellem mennesker og natur.

Derfor knokler vi i Habitats for, at der over de næste mange år kommer en kultur for at planlægge og designe for biodiversitet og at fjerne fokus fra det færdige resultat. I stedet skal vi se det værdifulde og interessante i processen og udviklingen af naturen undervejs og anerkende, at arbejdet med at fremme de vilde naturlige dynamikker sættes i højsædet i den fysiske planlægning. I bedste fald lykkes vi med at gøre de nødvendige tiltag for biodiversiteten til samtidigt at fungere som en god anledning til at skabe mere spændende og dejlige byer.