Nyt forbud mod at sprøjte, pløje og gøde beskyttet natur

Biodiversitet En lovændring gør det forbudt at sprøjte, pløje og gøde 37.000 ha med beskyttede naturområder. 9000 bedrifter bliver berørt af den nye lov.

Blomstereng © Colourbox
Kort nyt

Regeringen og støttepartierne har vedtaget en lovændring, der giver forbud mod at sprøjte, pløje og gøde beskyttede naturområder i form af en række engområder med et samlet areal på 37.000 ha.

Områderne er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Lovens § 3-beskyttelse er en generel beskyttelsesordning for naturområder som overdrev, ferske enge, strandenge, heder og moser, men på engene har det alligevel hidtil været tilladt at pløje, anvende sprøjtemidler og sprede gødning.

”Midt i en naturkrise, hvor dyr og planter forsvinder fra år til år, går det ikke, at man sprøjter og pløjer natur, som på papiret er beskyttet. For snart 30 år siden fik vi en naturbeskyttelseslov, der skulle passe bedre på vores sårbare naturområder. Men desværre blev en række af vores enge ikke beskyttet godt nok med loven. Det laver vi om på nu,” siger miljøminister Lea Wermelin ifølge Miljø- og Fødevareministeriet.

Lovændringen er en opfølgning på det politiske forståelsespapir aftalt mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten. I 2015 blev et lignende forbud mod at sprøjte og bruge gødning på beskyttede naturområder vedtaget af den daværende SR-regering. Forbuddet blev dog ophævet af den efterfølgende V-regering og nåede derfor ikke at træde i kraft. Det nye forbud træder i kraft den 1. juli 2022, så landmænd, der i dag sprøjter, pløjer og gøder beskyttede engarealer, kan nå at omstille sig de nye regler.

Det vil fortsat være muligt for landmændene at lade køer, får og andre dyr græsse på de pågældende engarealer.

Samlet set berøres omkring 9000 bedrifter af lovændringen, hvoraf de fleste påvirkes i mindre grad. 2000 ud af de 9000 bedrifter berøres med mere end 5 ha.