Nye lovkrav skal gøre træ til energi mere klimavenlig

Biomasse Afbrænding af træ til energi har været en politisk satsning for at udfase kul, men brugen af træbiomasse er den seneste tid blevet meget udskældt, fordi energikilden ikke er helt så klimavenlig, som den bliver bogført. Derfor har et bredt flertal i Folketinget nu indgået en aftale om krav til mere bæredygtig biomasse.

COLOURBOX25410059 © Colourbox
Nyhed

Afbrænding af biomasse som træpiller og skovflis bliver bogført som Danmarks største grønne energikilde. Ifølge Danmark Statistik udgjorde biomasse 75 procent af den vedvarende energi i 2018, og heraf udgør importeret træ 37 procent.

Problemet er imidlertid, at afbrændingen af træ i virkeligheden ikke er klimaneutral, og at der er stor forskel på, hvilket træ der bliver brændt af.

Det har fået Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet til at indgå en aftale om lovkrav til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark.

Aftalen skal sikre, at den biomasse, der bruges, er så bæredygtig og klimavenlig som muligt, lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Hjælper til at udfase kul

Politisk har der været opbakning til øget brug af biomasse, fordi forbruget har hjulpet til at udfase kul i el- og varmeproduktionen, og energikilden har indgået i klimaregnskabet som CO2-neutral.

Men ved afbrænding af træet udledes den CO2, som træet har optaget gennem sin levetid. For at der er tale om en CO2-neutral energikilde, skal træet derfor enten være et restprodukt fra fx skovbrug og møbelindustrien, der ikke kan bruges til andet, eller også skal der plantes nye træer som erstatning for dem, der bliver afbrændt. Ellers vil afbrændingen reelt bidrage til udledningen af CO2.

Et andet problem er, om udledning fra afbrændingen overhovedet bliver talt med i klimaregnskabet. Ifølge internationale regler skal CO2-udledningen fra træet bogføres i det land, biomassen stammer fra, men hvis Danmark importerer træ fra lande, der ikke har mål for CO2-reduktion, eller ikke tæller skovbrug med i deres CO2-regnskab, kan vi dermed komme til at bidrage til en stigning i den globale CO2-udledning.

”Jeg har længe været bekymret for brugen af biomasse. For biomasse er ikke bare biomasse. Det gør en stor forskel om det er restprodukter eller hele stammer, der anvendes. Værst er det, hvis hele træer fældes og ikke genplantes. Så forsvinder klimaeffekten. Det er fornuftigt at bruge biomasse i en overgangsperiode for at udfase kul. Men det kræver, at den er bæredygtig,” sagde klimaminister Dan Jørgensen tidligere på året om brug af træbiomasse ifølge ministeriet.

Og det vil partierne bag aftalen nu sørge for, at biomassen bliver, ved at indføre en række nye lovkrav for brug af biomasse i energiproduktionen.

”Aftaleparterne er enige om at stille ambitiøse lovkrav om bæredygtighed af træbiomasse til energi samt krav til dokumentation og verifikation. Biomasse står for hovedparten af den vedvarende energi, der benyttes i Danmark, og det er vigtigt, at den anvendte biomasse er så bæredygtig som muligt.

Bæredygtighedskravene skal derfor i videst mulige omfang mindske risikoen for, at der anvendes ikke-bæredygtig produceret biomasse i Danmark. Kravene er samtidig formuleret fleksibelt af hensyn til forsyningssikkerheden og forbrugernes varmepriser,” lyder det i aftalen, der blev indgået den 2. oktober. 

I aftalen stilles der blandt andet krav om, at biomassen skal komme fra lovligt fældede træer, og at fældede træer skal genplantes. Fremover må der ikke bruges biomasse fra lande, hvis skove er i tilbagegang, medmindre det kommer fra bæredygtigt forvaltede skove, eller der er tale om restprodukter. Desuden styrkes kravene til dokumentation for biomassens bæredygtighed. Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner.

Bæredygtighedskriterierne i aftalen følges op af en analyse i 2023, der overordnet skal vurdere bæredygtigheden af energisektorens forbrug af biomasse og evaluere kravene. Analysen skal blandt andet give grundlag for at beslutte, hvorvidt alle værker og al industri kan omfattes af bæredygtighedskravene fra 2025, og om nogle krav bør justeres.

Lovkravene erstatter den frivillige brancheaftale, der indtil nu har reguleret området. Kravene er desuden en skærpelse i forhold til kommende EU-krav til biomasse.

Hos erhvervs- og interesseorganisationen for energiselskaber i Danmark, Dansk Energi, bliver der taget godt imod den nye aftale:

”Nu er der skabt fuld sikkerhed for, at Danmark kun bruger den allerbedste biomasse til at skovle kul ud af vores energisystem til gavn for klimaet. De danske politikere har bestemt, hvilken biomasse energibranchen kan anvende, og hvilken vi skal undgå. Det skal de have ros for, og branchen er klar til at føre den stramme lovgivning ud i livet,” siger Kristine Grunnet, branchechef i Dansk Energi, ifølge organisationen.