Tema: Pesticider

Myndigheder: Roundup er ikke en trussel mod grundvandet

Pesticider Kritikere vil have glyfosat forbudt af frygt for, at det forurener vores grundvand – men frygten er ubegrundet: korrekt brug af glyfosat udgør ikke en trussel mod grundvandet, oplyser myndighed. Det underbygges af, at der er meget få fund af glyfosat, der overstiger grænseværdien, og i de seneste 5 års grundvandsprøver har der slet ikke været nogen.

Roundup på hylde © Shutterstock
Nyhed

De seneste måneder har der kørt en heftig debat omkring glyfosat – det aktivstof, der findes i verdens mest anvendte pesticid Roundup. Organisationer vil have et forbud mod brug af stoffet, fordi de mener, at stoffet siver ned gennem jorden og forurener vores grundvand.

Debatten har fået glyfosat på den politiske dagsorden, hvor Folketinget netop har 1. behandlet et lovforslag om forbud mod brug af stoffet på private grunde og offentlige arealer, som var resultatet af et borgerforslag, hvor flere end 50.000 havde skrevet under. Forslaget er i første omgang ikke gået igennem på grund af EU's gældende godkendelse af brug af glyfosat, men miljøministeren er ved at undersøge, hvad regeringen kan gøre i forhold til et forbud inden for EU's regler.

Kigger man på dataene fra den nationale grundvandsovervågning, GRUMO, ser frygten imidlertid ud til at være grebet ud af den blå luft. Der er nemlig meget få fund af glyfosat i grundvandet, fortæller Anders Risbjerg Johnsen, seniorforsker fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland):

”Glyfosat er et stof, som vi meget sjældent ser i grundvandovervågningen,” slår han fast.

GEUS deltager i grundvandsovervågningen bl.a. gennem faglig rådgivning og ved at udarbejde årlige statusrapporter, der bl.a. opgør fund af pesticider i grundvandet. Og opgørelserne i rapporterne fra de seneste fem år viser, at der ikke siden 2013 er gjort fund af glyfosat, der overstiger grænseværdien. I 2018 blev der slet ikke fundet glyfosat i nogen af prøverne.

Tallene i den seneste rapport fra 2019 viser i øvrigt, at der i alt i perioden 1990-2018 er gjort 22 fund af glyfosat over grænseværdien, altså i snit under ét fund per år. Tallet er et udtryk for enkeltstående fund, der er gældende for det pågældende år, hvor fundet er sket, og ikke, at der på nuværende tidspunkt findes glyfosat 22 steder, forklarer Anders Risbjerg Johnsen:

”Det dukker op engang imellem, og så er det væk igen. Det er modsat andre stoffer, som ser vi i overvågningsprogrammet år efter år. Glyfosat er ikke et af dem, vi finder ofte,” siger han.

Det er også værd at bemærke, at 41 procent af det samlede antal fund over grænseværdien desuden er gjort i ét år, fortæller seniorforskeren:

”Antallet af fund over grænseværdien i perioden 1990-2018 skyldes primært, at der var mange fund i ét enkelt år, i 2009,” forklarer han.

”Jeg ved ikke, hvad forklaringen er på det høje antal af fund netop det år. Jeg ved, at der efterfølgende var en lang udredning, men Miljøstyrelsen kom ikke frem til forklaringer, der var specifikke for 2009,” siger Anders Risbjerg Johnsen.

Glyfosat er ikke en trussel

Ifølge Miljøstyrelsen er der en god grund til, at der ikke bliver gjort flere fund af glyfosat i grundvandet. Ved korrekt brug af Roundup siver stoffet nemlig stort set ikke ned i grundvandet, lyder styrelsens vurdering – hvilket er en forudsætning for, at et pesticid kan blive godkendt i dag.

Vurderingen bygger på det samlede datagrundlag for glyfosat, fortæller Vibeke Møller, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen:

”Det er vurderingerne i forbindelse med glyfosats godkendelse, hvor der foretages en konkret faglig vurdering af hvert enkelt middel og dets konkrete anvendelse ud fra en række laboratorie- og feltforsøg suppleret med matematiske modelberegninger. Resultater fra undersøgelserne viser, at ved godkendt brug udgør glyfosat ikke en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvandet, idet modelberegningerne i alle tilfælde viser grundvandskoncentrationer langt under grænseværdien på 0,1 µg/L. Det er dels ud fra de danske data fra overvågningsprogrammerne GRUMO og VAP og dels fra vandværkernes boringskontrol,” forklarer hun.

Miljøstyrelsen vurderer desuden, at overvågningsresultaterne fra GRUMO understøtter dataene fra forsøgene og modelberegningerne, idet der kun i enkelte tilfælde er glyfosat påvist i grundvandsprøver og meget sjældent i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 µg/L.

Selvom der ikke er gjort fund af glyfosat over grænseværdien siden 2013, vil Miljøstyrelsen dog ikke konkludere, hvorvidt der generelt er en faldende tendens:

”Vi kan ikke sige noget om udvikling i fund ud fra data i den seneste overvågningsrapport, men generelt er der tale om få fund i forhold til den meget udbredte anvendelse af glyfosat,” uddyber Vibeke Møller, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Er ikke skadelig for sundhed og natur

En stor del af frygten for glyfosat stammer fra, at stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Men ifølge Nina Cedergren, professor i økotoksikologi ved Københavns Universitet, er der ingen data, der viser, at korrekt brug af glyfosat skader vores sundhed. 

”Glyfosat er et af de bedst undersøgte og mindst giftige stoffer jeg kender til, og den almene borger udsættes for det i meget små mængder. Risikoen for skade er derfor meget lav. Vi omgiver os derimod i dagligdagen med langt større mængder af en lang række andre stoffer, som har en meget større giftighed. Risikoen for skade via kemikalier skal derfor findes andre steder end via glyfosat,” slår hun fast.

Et andet argument for at forbyde brug af glyfosat er hensynet til naturen. Men eftersom størstedelen af Roundup bliver brugt i landbruget, er snakken om et forbud ifølge biolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs også irrelevant i forhold til at bekæmpe tilbagegangen af biodiversiteten i Danmark.

Læs mere om, hvorfor eksperterne frikender Roundup og glyfosat i forhold natur og sundhed i en tidligere artikel fra JA Aktuelt her.