Hundredvis af forslag til ny naturpakke

Biodiversitet Efter miljøministeren i efteråret bad om hjælp til indholdet i en ny natur- og biodiversitetspakke, er der kommet knap 350 ideer ind fra naturinteresserede.

Trækroner © Mai Sinius
Kort nyt

I Efteråret bad miljøminister Lea Wermelin om hjælp til ideer til regeringens nye natur- og biodiversitetspakke. Det har resulteret i, at der i alt er løbet 347 forslag ind på Miljø- og Fødevareministeriets portal på ministeriets hjemmeside. Desuden er der kommet ca. 10 forslag uden om portalen, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i et notat, efter forslagsrunden er afsluttet, og resultatet opgjort.

På hjemmesiden var der angivet 12 emner, som forslagsstillerne kunne kategorisere deres ideer efter: arealanvendelse, arter, bæredygtigt forbrug og produktion, hav, international naturpolitik, klimaforandringer, lysåben natur, natur i byer, natur i landbrugslandet, naturoplevelser og friluftsliv, skov og vandmiljø. Et forslag kunne tilknyttes flere emner.

  • Flest forslag vedrører arealanvendelse. De i alt 161 forslag under den kategori handler især om beskyttet natur, planlægning og småbiotoper.
  • Der er indsendt 125 forslag, som omhandler arter. Forslagene drejer sig om invasive arter, sjældne og truede arter, bestøverstrategi, rewilding og ulve- eller vildsvinehegn.
  • 58 af de indsendte forslag omhandler bæredygtig produktion og forbrug, herunder alternative produktionsformer, foder og biomaterialer, biomasse og bioøkonomi.
  • Der er indsendt 90 forslag, som omhandler lysåben natur. Mange forslag i den kategori omhandler naturplejeforanstaltninger til bevarelse af de lysåbne naturtyper, fx ved hjælp afgræssere, høslet og andre former for naturpleje.
  • Der er indsendt 84 forslag, som omhandler natur i byer. De drejer sig især om bynære naturparker og natur i konstruktioner. Det bliver foreslået i den forbindelse, at der sættes fokus på biodiversitet i fx parker. Andre af de 84 forslag om bynatur har fokus på at skabe bedre muligheder for etablering af taggrønt og faunafacader.
  • 90 af de modtagne forslag ligger inden for emnet naturoplevelser og friluftsliv. De handler om adgang, naturturisme og faciliteter. For den kategori er der mange forslag, der handler om at sikre en relation til naturen for at skabe incitament til at passe på naturen. Samtidig er det muligt at høste en sidegevinst, idet naturen har en positivt effekt på menneskers sundhed.
  • Der er kommet 99 forslag, som omhandler skov. Emnet kan opdeles i underkategorierne skovrejsning, urørt skov, dødt ved, fredskov og anden biodiversitetsskov. Der er generelt stort fokus på statsligt opkøb af arealer til mere skovrejsning, herunder forslag om hel eller delvis naturlig tilgroning, høj grad af selvforvaltning og begrænset færdsel. Det bliver også foreslået, at al statslig skov skal omdannes til urørt skov eller skov med fokus på biodiversitet, at flere græssere skal i skovene til naturpleje, og at der sættes mål for mængden af dødt ved.

Forslagene er kommet fra fonde, lokalafdelinger, offentlige myndigheder, foreninger og organisationer, højskoler, universiteter, private virksomheder og privatpersoner. Du kan læse om forslagene inden for de øvrige kategorier i notatet fra ministeriet