DANVA om regeringsudspil: ”vil ikke medføre flere klimaløsninger”

Byrum De mange oversvømmelser de senere år har fået regeringen til at komme med et udspil, der skal sætte gang i vandselskabernes klimatilpasningsprojekter i byerne – men udspillet straffer vandselskaberne økonomisk og er et tilbageskridt, der ikke fører til klimaløsninger, lyder reaktionen fra DANVA.

Oversvømmet vej © Colourbox
Nyhed

”Danmark er alt for sårbar over for massivt regnfald. Der skal gang i klimatilpasningen rundt om i landet.”

Sådan lyder motivation bag et nyt udspil fra regeringen omkring reglerne for at gennemføre klimatiltag, der kan håndtere de stadigt stigende vandmængder og beskytte mod oversvømmelser ved massive regnmængder, som dem vi fx har oplevet med den vedvarende regn i februar 2020.

Håndtering af vandmængderne er hidtil primært sket ved at udvide kloakrør i jorden, men for at kunne tøjle vandmasserne fremover, er det nødvendigt også at bruge klimatilpasningsløsninger over jorden, fx fordybninger i parker og langs veje – en ofte hurtigere og billigere løsning på problemerne.

Ifølge de nuværende regler fra 2016 skal landets kommuner dække 25 procent af omkostningerne til klimatilpasningsprojekter over jorden, mens vandselskaberne står for de resterende 75 procent.

Ordningen har imidlertid vist sig i praksis at bremse udviklingen, fordi klimaprojekterne skal konkurrere om pengene med fx børnehaver og skoler under kommunernes anlægsloft.

Derfor vil regeringen i stedet have, at vandselskaberne fremover skal finansiere 100 procent af projekterne for på den måde at skubbe regnvandsprojekter over jorden i gang.

”Det er en enorm opgave at sikre klimatilpasning, og reglerne er ikke fulgt med tiden. Det betyder, at der ikke er blevet lavet tilstrækkelig klimatilpasning til at sikre danskerne mod oversvømmelser,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

”Den seneste måneds oversvømmelser viser tydeligt, at klimaforandringerne allerede er en realitet i Danmark. Vi har set massive vandmængder, byer, der står under vand og folk, der bliver evakueret. Det har store konsekvenser for de mange mennesker, der er påvirket. Vi skal blive langt bedre til at håndtere de store vandmasser,” siger han.

Ifølge beregninger foretaget af den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS for Dansk Byggeri kostede det ekstreme vejr beredskaberne og Stormrådet over 180 millioner kroner i 2017. 

Organisationen oplyser også, at tal fra ingeniørvirksomheden COWI viser, at omkostningerne til skader på fx bygninger og infrastruktur vil løbe op i 100 milliarder kroner de næste 100 år, hvis der ikke gribes ind.

"Udspillet vil straffe vandselskaberne"

Og ideen om at fjerne kommunerne fra ligningen er da også god i sit udgangspunkt, mener DANVA, der er interesseorganisation inden for vand og spildevand. Vandselskaberne oplever netop, at det er svært for kommunerne at levere økonomisk til projekterne, og det har ifølge organisationen gjort, at investeringsniveauet omkring klimatilpasning ikke er lige så højt, som det burde være, fortæller organisationen til JA Aktuelt.

Men ét tiltag i regeringens udspil kan DANVA ikke bakke op om: ”Tillæg ensartes, så alle tillæg til selskabernes indtægtsramme til klimatilpasningsprojekter omfattes af effektiviseringskrav,” lyder det punkt, der får DANVA til at kritisere udspillet.

Som fastlagt i ”Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber” får selskaberne et tillæg til deres indtægtsramme – hvor meget de kan opkræve over vandregningen – for deres aktiviteter, og nogle tillæg er i dag omfattet af et lovmæssigt effektivitetskrav for at mindske udgifterne, mens andre er fritaget.

Hidtil har klimatilpasningsprojekter over jorden været fritaget for effektivitetskrav, men i regeringens udspil bliver de nu også underlagt ordningen. Det betyder i praksis, at vandselskaberne enten ikke kan hive hele investeringen i klimatilpasningsprojekterne hjem, eller også er de nødt til at spare på den øvrige drift for at kunne gennemføre projekterne, oplyser organisationen.

Og det vil få den modsatte effekt af, hvad ideen med udspillet er, fordi det fjerner det økonomiske incitament til at gennemføre klimatilpasningsprojekter over jorden, fortæller Carl-Emil Larsen, der er direktør i DANVA:

”Vi kan jo ikke effektivisere på et nyt grønt overfladeprojekt, og vi kan ikke pudse en skybrudstunnel, så vandet løber hurtigere. Udspillet vil straffe vandselskaberne og være et tilbageskridt i forhold til situationen, som den er i dag, og ikke medføre flere klimaløsninger,” slår han fast.

”De penge, som vandselskaberne kommer til at mangle, vil alt andet lige påvirke andre kerneopgaver som levering af drikkevand og afledning af spildevand. Det er ikke realistisk og vil hæmme det økonomisk ansvarlige vandselskab i at gå ind i opgaven med klimatilpasning,” siger Carl-Emil Larsen.

Dermed er der ifølge DANVA’s vurdering langt til de fire gange så meget klimatilpasning, som regeringen ellers forventer at kunne få for pengene ved at ændre reglerne ifølge udspillet.

”Hvis danskernes problemer med klimarelaterede oversvømmelser og skybrud skal løses, så er det bydende nødvendigt, at reguleringen bibeholder den nuværende ordning med at friholde investeringer i klimatilpasningsløsninger fra effektiviseringskrav,” siger Carl-Emil Larsen.

Udspillet skal forhandles med partierne bag vandsektorloven, og regeringen forventer at kunne indgå en aftale i løbet af foråret.