Ny NOVANA-rapport bekymrer miljøministeren

Vandmiljø Tal fra årets NOVANA-rapport viser, at kvælstofudledningen er på samme niveau som tidligere. Dermed er der langt til målet i 2027 om en udledning på 42.000 ton, som er fastsat af EU's vandrammedirektiv.

Vandløb © Colourbox
Kort nyt

Der er ikke sket forbedringer af vandmiljøets tilstand siden sidste år. Det viser foreløbige resultater fra NOVANA-rapporten 2019, hvor Aarhus Universitet har undersøgt naturens og vandmiljøets tilstand.

Der blev udledt 58.000 ton kvælstof til de danske kystvande i 2018, når der korrigeres for, at 2018 var et særligt tørt år. Til sammenligning blev der i 2017 udledt 60.000 ton, altså er udledningen en smule lavere i 2018, men tallet er ikke faldet som forventet i forhold til de seneste år.

”Vi skal passe godt på vores vandmiljø. Men de nye tal viser desværre, at kurven for udledninger af kvælstof til vandmiljøet ikke knækker. Derfor tager vi allerede nu fat på den kvælstofregning, som den tidligere regering har efterladt med landbrugspakken, og styrker indsatsen markant næste år,” siger miljøminister Lea Wermelin om de nye tal ifølge Miljø- og fødevareministeriet.

Regeringen har med finanslovsforslaget fremlagt en ambition om at opjustere den målrettede regulering af landbruget i 2020 med en tredobling af indsatsen fra i år til næste år som bidrag til at reducere kvælstofudledningen.

”Der er et stort og langsigtet arbejde foran os i at skabe et godt vandmiljø for dyr, planter og mennesker. Den udvikling, vi har set i kvælstofudledningerne over de seneste år, gør bestemt ikke opgaven mindre, tværtimod,” siger miljøministeren ifølge Miljø- og Fødevareministeriet.

De nye tal understreger, at Danmark stadig er meget langt fra målet om en reduktion af kvælstofudledningen til 42.000 tons i 2027, som er målet for at opnå ’god økologisk tilstand’ af det danske vandmiljø i henhold til EU's- vandrammedirektiv. Tværtimod er udledningen steget siden 2012, hvor den lå omkring 55.000 ton.

Kvælstofudvalget har i samarbejde med Aarhus Universitet undersøgt de forhold, der kan påvirke kvælstofudledningen, og i slutningen af året kommer resultaterne af udvalgets udredningsarbejde, som skal undersøge årsagen til det manglende fald i kvælstofudledningen.

Pesticidrester i grundvandet

Samtidig viser rapportens hovedkonklusioner, at der også er flere fund af pesticidrester i både drikkevand og grundvand end tidligere.

Det skyldes, at der de seneste år er målt for særligt tre nedbrydningsprodukter fra pesticider, vandet ikke tidligere er blevet undersøgt for, og som har vist sig at være meget udbredt.

Der er ingen sundhedsrisiko ved de koncentrationer, som stofferne er fundet i på vandværkerne, men på grund af fundene bliver der i 2019 screenet for ca. 400 stoffer, som ikke tidligere har været omfattet af grundvandsovervågningen. 

”Det er dybt bekymrende, at der findes flere og flere rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Vi er begyndt at kontrollere for langt flere stoffer nu, og jeg har også sat gang i en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand som udgangspunkt for en bedre beskyttelse af drikkevandet. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer,” siger miljøministeren.